Herontwikkeling

Bedrijfsvoeringen zijn onderhevig aan een economische dynamiek. Bedrijfsmatig vastgoed daardoor ook. Soms kan het vastgoed niet meer voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Als de gebruiksmogelijkheden van vastgoedobjecten of bedrijfsterreinen niet meer aansluiten bij wat de onderneming of markt vraagt, is aanpassing of herontwikkeling veelal noodzakelijk. Het simpelweg ‘te huur of te koop’ zetten van een locatie is niet voldoende.

Wij adviseren op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak jaarlijks diverse ondernemers, vastgoedeigenaren, overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hierdoor beschikken wij over een succesvolle procesmatige aanpak en het vereiste netwerk!

Onze kennis van bedrijfsmatig vastgoed, regelgeving, planologische mogelijkheden en wensen e.d. benutten wij om gezamenlijk tot passende en verrassende oplossingen te komen. Met onze aanpak dragen wij zorg voor overzicht, vertrouwen, risico beperking en waarde creatie. 

• Locatiebeoordeling, risico analyse en inventarisatie mogelijkheden;
• Marktonderzoek, conceptontwikkeling, planvorming;
• Ruimtelijke ordening, aansturing planologische procedures en vergunningentrajecten;
• Technische ontmanteling, sloop-, sanerings- en infrawerkzaamheden;
• Projectmanagement en uitvoeringsbegeleiding;
• Tendering en selectieprocedures;
• Juridische borging en opstellen van overeenkomsten;

Referentie projecten
• Herontwikkeling voormalige brouwerij Drie Hoefijzers te Breda;
• Bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling Diffutherm-locatie te Bergeijk;
• Herstructurering Ladonk, uitplaatsing bedrijfsactiviteiten MSB te Boxtel;
• Herontwikkeling Zuidpark voormalig bedrijfscomplex V&D te Amsterdam,
• En vele andere projecten in binnen- en buitenland…